Jitiizer doniarock 2014 - JitiizeR Jitiizer doniarock josse bongel 2014 - JitiizeR Jitiizer als stifting konsert - JitiizeR Jitiizer skyline new york - JitiizeR

JitiizeR is pionier foar punt FRL:

 

jitiizer punt frl

 

Op 2 desimber 2014 binne wy live op it nije FRL domein!

 

Wolle jim ek in punt FRL domein? Dan kinne jim fan 2 febrewaris 2015 ôf ynskriuwe by SkarWeb . Der is dan in perioade oant 2 april 2015 wer't toetst wurdt op kriteria en sil it helder wurde at it domein oan jim takind wurdt.